Schipdonkmenners

Recreatief mennen in Oost- en West-Vlaanderen
VZW
Schipdonkmenners
Ga naar de inhoud
Reglement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Doel van de vereniging

a. De organisatie, Schipdonkmenners vzw, heeft als hoofdactiviteit de recreatieve ruiter- en mensport in het algemeen, met als doel het mennen en paardrijden in de vrije natuur te bevorderen.
b. De organisatie wil het tuchtgevoel, de wellevendheid en de kwaliteit van de vrijetijdsmenners en –ruiters verhogen, het respect voor de natuur bij de recreatieve menners en ruiters bevorderen, alsook de ruiterdiscipline en de wellevendheid t.o.v. andere weggebruikers en mederecreanten te beklemtonen.
c. De Schipdonkmenners vzw wil bij officiële instanties meer druk uitoefenen om, bij het uitstippelen van toeristische wegen, eveneens rekening te houden met de belangen van menners en ruiters.
d. De Schipdonkmenners vzw wil de kwaliteit van de menners en ruiters verhogen en aldus erkenning en gehoor vinden bij het grote publiek, de overheid en de sportinstanties.


2. Leden

a. Iedereen, zonder beperking van geslacht, ouderdom, woonplaats, ideologische of politieke overtuiging, kan lid worden van de Schipdonkmenners vzw.
b. De leden storten een jaarlijkse bijdrage. In dit lidgeld is inbegrepen: het lidmaatschap, een bijkomende sportverzekering, toegang tot alle diensten van de Schipdonkmenners vzw en ondersteuning en ervaring van een erkende, representatieve vereniging.
c. De aanvaarding van het Schipdonkmenners vzw-lidmaatschap houdt het stilzwijgend akkoord in met de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en het Huishoudelijk Reglement. Elk lid kan het laatst uitgekomen huishoudelijk reglement op eenvoudige aanvraag bekomen en inzage krijgen in de statuten.
d. Deelnemers kunnen enkel participeren als alle inschrijvings-, lid- en verzekeringsgelden in orde zijn VOOR het vertrek. Zo niet maakt de ruiter/menner géén deel uit van de Schipdonkmennersgroep en rijdt of ment hij/zij voor eigen rekening en op eigen risico.
e. Iedere menner of ruiter dient verplicht voor alle personen die meegaan op wandeling een minimum aan inschrijvingsgeld te betalen, met name de stops.


3. Paarden

a. Paarden die deelnemen aan de activiteiten moeten uit stallingen komen waar de laatste dertig dagen geen besmettelijke ziekte heeft geheerst. Bij het niet mededelen ervan kan, in geval van besmetting, gesanctioneerd worden en indien noodzakelijk gerechtelijke vervolging ingesteld worden.
b. Zo moeten alle paarden die aan de activiteiten deelnemen vrij zijn van besmettelijke ziekten
Schipdonkmenners vzw, Tinhoutstraat 9, 8730 Oedelem-Beernem. Tel: 050/78.86.53
http://www.schipdonkmenners.be
c. Zieke, gekwetste of vermoeide paarden moeten onmiddellijk verzorgd worden en kunnen desgevallend door de verantwoordelijke(n) verplicht worden de trektocht of wandeling te stoppen. Hetzelfde geldt voor paarden waarvan het beslag of de staat van de hoeven niet toelaat om op een diervriendelijke manier aan de tocht deel te nemen.
d. Er wordt nooit opgestegen of gemend met paarden die gewond, uitgeput en/of ziek zijn! Onmiddellijk zal het nodige gedaan worden om de eigenaar en/of dierenarts te verwittigen en met resultaat dat de verantwoordelijke of de dierenarts de verplichting zal opleggen om de wandeling of trektocht stop te zetten.
e. Alle paarden moeten correct beslagen zijn en zowel de hoefijzers als de hoeven moeten in goede staat zijn.
f. In geval van betwisting zal een dierenarts opgeroepen worden (op kosten van de eigenaar van het desbetreffende paard) wiens diagnose onherroepelijk zal zijn.
g. Alle paarden van om het even welk ras mogen deelnemen aan de Schipdonkmenners vzw-activiteiten.
h. De af te leggen afstanden moeten in verhouding staan tot de graad van training en de leeftijd van het paard.
i. Bij haltes en overnachtingen zullen eerst de paarden verzorgd worden voordat de ruiters/menners aan zichzelf denken. Elke ruiter/menner zal het comfort en welzijn van zijn/haar paard(en) laten voorgaan op zijn/haar persoonlijke organisatie.
j. Het wederzijds respect van eenieders overtuiging in functie van rijvaardigheidstechnieken en rijstijlen wordt als basisregel vooropgesteld.


4. Verantwoordelijkheden en sancties

a. Voor alle verantwoordelijkheden, welke niet statutair werden bepaald, is het Schipdonkmenners vzw Huishoudelijk Reglement van toepassing.
b. Doping en verdoving allerhande is nooit toegelaten en is wettelijk vastgelegd.
c. Wreedheden en mishandelingen t.o.v. paarden en mederecreanten, baldadigheden en dronkenschap, gebruik van drugs (welke door de wet verboden zijn) en alle handelingen welke de goede faam, naam en reputatie van de Schipdonkmenners vzw zouden kunnen schaden.
d. De verantwoordelijke of de bestuursleden hebben het recht om elke overtreder, aan bijgaand reglement, van zijn/haar tocht en/of wandeling uit te sluiten.
e. Bij alle tochten, manifestaties en activiteiten van Schipdonkmenners vzw zijn de Belgische resp. Federale wetgevingen en decreten van toepassing, welke elke ruiter/menner wordt geacht zich hierover te hebben geïnformeerd, deze te kennen, te respecteren en toe te passen. Bij wetsovertredingen rijdt elke ruiter/menner voor eigen rekening.
f. Bij mishandelingen, grove nalatigheden, fouten ten opzichte van het paard/mederuiter/-menner en beledigingen ten opzichte van mederuiters/-menners/de organisatie/gastheren kan klacht neergelegd worden bij het bestuur. Desgevallend mag de verantwoordelijke desbetreffende persoon verbieden om
Schipdonkmenners vzw, Tinhoutstraat 9, 8730 Oedelem-Beernem. Tel: 050/78.86.53
http://www.schipdonkmenners.be
nog verder deel te nemen in afwachting van het onderzoek en de eventuele sanctie door het bestuur.
g. Sancties kunnen bestaan uit een officiële waarschuwing, het verbod om gedurende een bepaalde tijd aan één of meerdere manifestaties/activiteiten deel te nemen tot de uitsluiting van de vereniging.
h. Iedere menner is in hoofde verantwoordelijk voor iedere persoon die op zijn koets meerijdt al dan niet lid van de Schipdonkmenners vzw.
i. De voorzitter heeft te allen tijde het recht om een lidmaatschap te weigeren of stop te zetten en een eventuele (voorlopige) schorsing op te leggen. Dit om op een latere datum een vergadering van het bestuur te kunnen organiseren om een definitief uitsluitsel hieromtrent te bekomen


5. Kledij

a. De recreatieve ruiter/menner zal er steeds voor zorgen (eveneens in zijn/haar eigen rijstijl en voorkomen) dat hij/zij representatief is voor zijn/haar vereniging of club. Slordige en onverzorgde kledij dient vermeden te worden.


6. Bescherming en behoudt van de natuur

a. Vermijd plaatsen met een recreatieve bestemming zoals stranden, speelvijvers, visputten, wandelbossen en fietspaden tenzij dit expliciet is toegelaten.
b. Ontzie kwetsbare natuurgebieden zoals jonge aanplantingen, landbouwgewas, weiden, tenzij een ruiterpad erdoorheen loopt.
c. Verstoor het wild niet, zeker niet in de paartijd, tijdens het broeden, wanneer de jongen ter wereld komen of worden gezoogd.
d. Hou in het jachtseizoen rekening met de jagers. Het onderhoud van hun jachtgebied is duur en te respecteren. Afgezien van de paarden die door de geweerschoten kunnen schrikken met alle gevolgen van dien.
e. Er wordt nergens papier en/of afval achtergelaten!!!!!!!! Na picknicks en haltes wordt het afval terug meegenomen (indien geen er geen vuilbak aanwezig is) of in de voorziene vuilbak gedeponeerd!
f. Wettelijk aangegeven private wegen dienen gerespecteerd te worden. Iedereen die (zelfs onvrijwillig) door toedoen van de ruiter/menner schade heeft opgelopen, moet vergoed worden.
g. Huisdieren en grazend vee mogen niet opzettelijk opgeschrikt worden.
h. Honden die aanwezig zijn op de tochten/activiteiten van de Schipdonkmenners vzw moeten steeds (overeenkomstig met de wettelijke bepalingen) aan de leiband worden gehouden. Eventuele ongevallen of problemen als gevolg van het niet naleven van deze regel, zijn steeds ten laste van de eigenaar van het dier. Het bestuur van de Schipdonkmenners vzw noch de inrichtende organisatie zullen hiervoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
i. De natuurlijke stilte in een bos zal geëerbiedigd worden, bosaanplantingen en bomen zullen niet beschadigd worden. Met gaat met respect om met de natuur!


7. Wellevendheid

a. Op terreinen waar ruiterpaden zijn aangeduid is men verplicht deze te volgen. Zo niet, is het verkeersreglement van toepassing.
Schipdonkmenners vzw, Tinhoutstraat 9, 8730 Oedelem-Beernem. Tel: 050/78.86.53
http://www.schipdonkmenners.be
b. Vermijd veelvuldig gebruikte smalle fiets- en wandelpaden. Op deze manier zal geen ergernissen kunnen gewekt worden bij wandelaars of fietsers die hun pad vernield vinden na de doortocht van een groep menners/ruiters.
c. Inhalen en kruisen van andere ruiters/menners/voetgangers/fietsers zal steeds met de nodige voorzichtigheid en respect voor medemens en –dier gebeuren. Het paard is een kudde- en vluchtdier! Wat natuurlijke reacties met zich meebrengt. Het ingehaalde of tegenliggend paard kan jong of niet volledig geleerd resp. ervaren zijn, ook de ruiter of menner kan nog onervaren zijn, daarom is voorzichtigheid en aanmelding van uw aanwezigheid aangewezen (!).
d. Even onplezierig is het voor wandelaars of fietsers als zij door niets ontziende menners/ruiters worden bestoft of beslijkt.
e. Wordt er op onverharde wegen gereden, dan zal men steeds gebruik maken van het middengedeelte tussen de wagen- en/of autosporen. Begrip van de ruiter/menner voor wandelaars, fietsers en automobilisten kan ertoe bijdragen dat zij op hun beurt begrip opbrengen voor de menners/ruiters.
f. Tegenover gastheren gedraagt een Schipdonkmenners-lid zich steeds als gast.
g. Galopperen op de verharde weg is bij wet verboden.
h. Ieder lid die zich opzettelijk schuldig maakt aan inbreuk op de regels van wellevendheid, stelt zich bloot aan tijdelijke of definitieve uitsluiting van activiteiten en manifestaties van de Schipdonkmenners vzw.
i. Op iedere stopplaats of plaats waar haltgehouden wordt, blijft de menner op zijn koets zitten, zodat hij blijft controle houden over zijn paard(en). Bij niet naleving kan een sanctie en eventuele uitsluiting volgen.

Dit Huishoudelijk Reglement, opgemaakt te Oedelem op 1/12/2006.
Aangepast op 22/02/2017 treedt onmiddellijk in voege en vernietigt alle voorgaande uitgaven.

Voorzitter Secretaris
Johan Rolly Liselotte RollySchipdonkmenners vzw
Tinhoutstraat 9
8730 Beernem
0496/822655


Terug naar de inhoud